ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG “U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนชมุขนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วม

    ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ โครงการ U2T มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ การจ้างงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตาม ปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator เพื่อการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน พร้อมทั้งให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน 

    สำหรับปีงบประมาณ 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตรกรรม (อว.) ยังคงมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตและบริการด้าน BCG หรือ Bio Circular Green Economy การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ในพื้นที่ด้วยองค์ ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ มีการทําตลาดและขายสินค้าทั้ง onlineและoffline ทั้งในและต่างประเทศ โดย อว.เป็นผู้พัฒนาระบบ ใน การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม ที่สำคัญมีการจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่ รวมถึงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

 ทั้งนี้หวังว่าการร่วมกันถอดบทเรียนภาพรวมผลการดำเนินงานในพื้นที่ภาคตะวันออกที่จะเป็นการนำปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานและพัฒนาโครงการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของเครือข่าย อว. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคม พร้อมขจัดปัญหาความยากจนในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างชีวิตใหม่ สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละตำบล และทำให้เกิดการสานต่อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ดร.ดนุช  กล่าวต่ออีกว่า ในพื้นที่ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รับผิดชอบพัฒนา 208 ตำบล ในพื้นที่ภาคตะวันออก รวม 7 จังหวัด โดยมีการจ้างงานประชาชนทั่วไปและบัณฑิต จำนวน 1,868 คน มีการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวชุมชน รวม 416 รายการ มีหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมดำเนินการทั้งสิ้น 27 ส่วนงาน ทั้งวิทยาเขตบางแสน จันทบุรี และสระแก้ว

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำ ผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.การจัดแสดงผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการ U2T for BCG โดยมีผู้ประกอบการจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 ร้านค้า สินค้าที่นำมาจัดแสดงภายในงานนี้ เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และสินค้าประเภทอาหาร  และ2. กิจกรรมการเสวนาเพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อ “U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่อง ยั่งยืน”