บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ “AA” โดยปูนอินทรีติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็นหนึ่งใน 193 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนในปี 2566 เน้นย้ำวิสัยทัศน์ ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปูนซีเมนต์นครหลวง ยังคงรักษามาตรฐานในตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรม และการดำเนินงานธุรกิจ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในการห่วงใย..ใส่ใจอนาคต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดีและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 2566 ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เปลี่ยนชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment)เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings พร้อมทั้งประกาศผลการประเมินในรูปแบบ “รายชื่อบริษัทจดทะเบียน” และ “ระดับ SET ESG Ratings” เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้น ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนสามารถใช้เป็น Benchmark ในการพัฒนาการดำเนินงานด้าน ESG ต่อไป