การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ร่วมสนับสนุน สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี  สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดในประเทศ Chonburi Travel Roadshow to Chiang Mai  ณ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566  

โดยนำผู้ประกอบการจากจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้ขายสินค้าทางการท่องเที่ยว (Seller) จำนวน 22 ราย เดินทางร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ  (Table Top Sale)  ร่วมกับผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบันการศึกษา และบริษัทนำเที่ยว ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ โรงแรม Novotel Chiang Mai Nimman Journeyhub และเดินทางไปนำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกจังหวัดชลบุรีในการมาศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรในองค์กรฯ

                     ทั้งนี้ นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางในครั้งนี้ว่า “เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค จากภาคเหนือเมืองภูเขามายังภาคตะวันออกซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเล  ตลอดจนให้ผู้ขายจากชลบุรีมีโอกาสนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นข้อมูลปัจจุบันแก่ผู้ซื้อ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งสองจังหวัด ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี  ได้มีโอกาสพบปะกัน on-site ทั้งในเวทีเจรจาธุรกิจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเข้าเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกันภายหลังมีมาตรการผ่อนคลายทางการท่องเที่ยว หลังจากที่ไม่ได้พบกันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  เป็นเวลา 3 ปี และจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัด”   

                    โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยวระดับโลก ปี 2565 พบว่าภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.2 %  มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มูลค่า 221,480 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวประชากร (GPP per capita) มูลค่า 129,131 บาท /คน/ปี

                    จากการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า นิยมออกเดินทางเที่ยวข้ามภูมิภาคสูงถึงร้อยละ 42.43 จังหวัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ กรุงเทพมหานครและ จังหวัดชลบุรี จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของชาวเชียงใหม่  ปัจจุบันสามารถเดินทางเชื่อมโยงได้อย่างสะดวกสบายโดยมีสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ทำการบินเชื่อมโยงระหว่างสนามบินอู่ตะเภา – สนามบินเชียงใหม่  จำนวน  3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (อังคาร พฤหัส อาทิตย์)

                    นอกจากนี้นายวสันต์ เต็มศิริพงศ์  นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศงานแรกของพัทยาและชลบุรี ภายหลังมีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนการส่งออกภาคบริการของชลบุรี อันสามารถนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการแข่งขัน เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยตลาดนักท่องเที่ยวทางจังหวัดเชียงใหม่ และภูมิภาคภาคเหนือถือเป็นตลาดหลักที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี