นางสาวสมสกุล หลิมศุทธพรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มาบรรยายพิเศษ ในเรื่อง “การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และการจัดการอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเนื้อหาเป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอาชีพการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ และมีมาตรฐานด้านสายงานบริหารทรัพยากรอาคารแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อเร็วๆ นี้