CPAC Green Solution ผู้นำด้านนวัตกรรมก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมครบวงจร จับมือ Thai Obayashi ขนทัพนวัตกรรม CPAC Green Solution เปิด “Greenovation Showcase” พื้นที่แชร์องค์ความรู้ภายใน “Thai Obayashi Training Center” ศูนย์การเรียนการก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมสนับสนุนเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ทั้งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

นายสุรชัย นิ่มละออ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เปิดเผยว่า CPAC Green Solution มีเป้าหมายที่จะ “ยกระดับ” มาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้างเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งการใช้ทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนสู่การ Turn Waste to Value เปลี่ยนความสูญเสียให้มีประโยชน์คืนกลับสู่สังคม ตามแนวทางการดำเนินงาน ESG 4 Plus ของเอสซีจี ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัทระหว่าง CPAC Green Solution ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการก่อสร้างและ Thai Obayashi ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมครบวงจร โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาในระบบการก่อสร้างตอบโจทย์ความต้องการของ Stakeholder/Ecosystem ในวงการก่อสร้างปัจจุบันที่ให้ความสำคัญเรื่องของปัญหาโลกร้อน ทรัพยากรขาดแคลน เปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดย CPAC Green Solution นำเสนอ “Greenovation Showcase” ผ่านศูนย์ Thai Obayashi Training Center เพื่อแชร์องค์ความรู้        ด้านทักษะการทำงานและสร้างเครือข่าย Ecosystem ให้เติบโตร่วมกัน

สำหรับโซลูชันที่นำมาจัดแสดงภายใน Thai Obayashi Training Center ประกอบไปด้วย สินค้า บริการ และโซลูชัน     ที่ตอบโจทย์การก่อสร้างยุคใหม่ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตั้งแต่กลุ่มสินค้า Low Carbon Cement & Concrete ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด และผลิตภัณฑ์คอนกรีตคาร์บอนต่ำ CPAC ที่ได้รับรองฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานโซลูชันสำหรับงานโครงสร้าง Low Carbon Construction ภายใต้แบรนด์ CPAC Green Solution สำหรับทุกกลุ่มงานก่อสร้าง ได้แก่ ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปครบวงจร CPAC Smart Structure Solution สำหรับงาน Residential & Commercial แบบ Fully Precast System, Column & Beam System, S Wall System, CPAC 3D Printing Solution นวัตกรรมพิมพ์คอนกรีต 3 มิติ สำหรับงานก่อสร้างและงานตกแต่ง และ CPAC Ultra Bridge Solution เทคโนโลยีคอนกรีตสมรรถนะสูง สำหรับงาน Infrastructure 

นายชนวิช อนัคกุล Executive Adviser บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi) กล่าวว่า สำหรับ Thai Obayashi Training Center ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย มีบริการของศูนย์อบรม ประกอบไปด้วย ห้องสัมมนา, พื้นที่สาธิตภายใน, พื้นที่สาธิตภายนอกและทดลองภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้าง เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน Thai Obayashi และ Sub Contractors อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างสำหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่สนใจศึกษาดูงานทั้งจากในและต่างประเทศ 

ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีการก่อสร้างของบริษัทก่อสร้างในประเทศไทยแทบจะไม่มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นการที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ปัจจัยที่สำคัญคือ ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้สร้างศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้ระหว่าง Thai Obayashi และ CPAC Green Solution ถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้วงการก่อสร้างไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน อีกทั้งยังสร้าง Inspiration ให้คนในวงการก่อสร้างตระหนักถึงความสำคัญ และมีความรู้ในการเลือกวัสดุ กระบวนการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้งานคุณภาพ สร้างเสร็จไว ลดขยะในการก่อสร้าง ลดปัญหาโลกร้อน สร้างสังคมสีเขียวร่วมกัน ยกระดับมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

#CPACGreenSolution #ซีแพคกรีนโซลูชัน #THAIOBAYASHITRAININGCENTER

#Greenovation #ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการก่อสร้างครบวงจร