ภายใต้สโลแกน “KIND OF OUR SEA” เพื่อปลูกจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังให้ดำรงสภาพความสมบูรณ์ พร้อมฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในท้องทะเลร่วมกัน

เมสัน จัดกิจกรรมและเชิญชวนพนักงานภายในองค์กรร่วมกันปลูกปะการัง ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ท้องทะเล ภายใต้สโลแกน KIND OF OUR SEA ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมอนุรักษ์แนวปะการังให้ดำรงสภาพความสมบูรณ์ หวังให้พนักงานภายในองค์กรรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม พร้อมฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในท้องทะเลร่วมกัน 

หากกล่าวถึงท้องทะเล แนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก แนวปะการังช่วยลดความรุนแรงของคลื่นที่จะกระทบชายฝั่ง รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอีกด้วย แต่เนื่องจากสถานการณ์โลกร้อน ทำให้เกิดอุณหภูมิของโลกและน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ปะการังเปลี่ยนจากสีธรรมชาติเป็นสีขาว เรียกว่า ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว และค่อยๆ ล้มตายไป ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตตามแนวปะการังไม่สามารถดำรงอยู่ได้และล้มตายในที่สุด ในปัจจุบันจำนวนแนวปะการังลดลงจนถึงขั้นวิกฤติ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแสวงหาประโยชน์จากธรรมชาติของมนุษย์และภัยธรรมชาตินั่นเอง ส่งผลต่อระบบนิเวศใต้ทะเลขาดความสมดุลตามธรรมชาติ การฟื้นฟูแนวปะการังต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่ปะการังจะสามารถฟื้นตัวได้อีกครั้ง ทั้งนี้ เมสัน ตระหนักถึงผลกระทบจากการลดลงของแนวปะการัง จึงได้จัดกิจกรรมปลูกปะการังเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังให้มีความสมบูรณ์และส่งผลให้สิ่งมีชีวิตตามแนวปะการัง สามารถดำรงสภาพและความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลคงอยู่ได้ 

เมสัน ขอเป็นส่วนหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อเป็นพลังส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และช่วยอนุรักษ์รักษาความสมดุลใต้ท้องทะเล และทรัพยากรแนวปะการังของประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายของ เมสัน ที่ต้องการจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องทะเลเสมอมา ภายใต้สโลแกน KIND OF OUR SEA พร้อมฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศน์ในท้องทะเล และส่งผลให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นทั้งในวันนี้และอนาคตข้างหน้า

#KINDOFOURSEA #GOGREEN #SUSTAINABILITY #MASONexperience